Onderwijs

Inhoud


 

Bachelor

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van verplichte vakken in de bachelor en de profielvakken van BPS (vet de verplichte vakken van BPS)

 

verplichte vakken in bachelor (vet van BPS)

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

 

Wiskunde 1 voor Bouwkunde

ComputerAided Design

Mechanica 1

Bouwtechnisch Ontwerpen

Architectonisch Ontwerpen

Handtekenen

 

Wiskunde 2 voor Bouwkunde

Vastgoedbeheer1

Mechanica 2a

Uitvoeringstechnisch Ontwerpen

Bouwfysisch Ontwerpen 1      3 sp

Materiaalkunde 1                    2 sp

 

Orientatie studie en beroep

Beeld

Practicum Bouwkunde             3 sp

Mechanica 2b

Constructief Ontwerpen

Stedebouwkundig Ontwerpen

 

Totaal 43 sp 

 

Construeren met materialen A

Bouwtechniek in concept en detail

Mechanica 3

Bouwprocesleer

Stedebouwkundig ontwerpen

 

 

Construeren met materialen B

Ontwerpen en presenteren met ict

Differentiaalverg. En matrices

Onderzoeksmethodologie

 

 

 

Bouwfysisch Ontwerpen 2   2,9 sp

Architectuurgeschiedenis

Technologie en duurzaamheid

 

 

 

 

Totaal 28,8 sp

 

Beeldende kunst en architectuur

Statistiek 1 voor B

Basiskennis bouwrecht

 

 

 

 

Bouweconomie en kostenbeheersing

Filosofie

 

 

 

 

Geschiedenis van de techniek

Projectencollege gebouw

 

 

 

 

 

 

Totaal 16,4 sp

Profielvakken BPS

 

 

Integratie gebouw en install   2,9 sp

 

 

Materiaalkunde 2                    1,4 sp

Stedebouwfysica wind           1,4 sp

 

Oefening Materiaalkunde       1,4 sp

Stedebouwfysica geluid          1,4 sp

 

 

9,6 sp kiezen, totaal BPS     8,5 sp

 

Gevels en daken                    2,9 sp

Bouwfysisch Ontwerpen  3  2,9 sp

 

Practicum bouwkunde           1,4 sp

Praktische verlichtingskund  2,9 sp

 

Introduction build perf sim   1,4 sp Gezondheidstechniek            1,4 sp

Akoestiek                              1,4 sp

 

15 sp kiezen, totaal BPS   14,3 sp

 

 

terug

Postpropedeuse

Tweede en derde jaar bachelor

BPS participeert in twee van de vier profielen:

-       Architectuur-Techniek

-       Techniek- Management

 

Karakterisering van de profielen

In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van het projectwerk van beide profielen weergegeven.

 

1. Architectuur-Techniek

Het projectwerk van het profiel Architectuur-Techniek wordt op de volgende manier gekarakteriseerd:

Leerdoel:

Het doel is bij studenten een kritische en reflecterende houding te ontwikkelen , waarbij de wederzijdse verbanden tussen Architectonisch Ontwerp, Bouwtechnisch Ontwerp, Constructief Ontwerp en de Fysische Aspecten van het bouwen centraal staan.

Met name gaat het om de volgende verbanden binnen het projectwerk:

-     Architectonische Ruimte en Bouwtechnisch concept

-     Architectonische Ruimte en Constructief concept

-     Architectonische Ruimte en Bouwfysisch concept

-     Regel en Uitzondering

-     Het ontwerp en zijn maatschappelijke betekenis

 

Project 4, 5 en 6:

Het tweedejaars projectonderwijs vormt een gestuurd proces, waarin studenten door middel van overzichtelijke en gestructureerde opdrachten basisvaardigheden in architectonisch-technisch ontwerpen ontwikkelen.

 

Project 7 en 8:

Het derdejaars projectonderwijs vormt een gestuurd proces, waarin studenten door middel van complexe opdrachten hun basisvaardigheden in architectonisch-technisch ontwerpen verdiepen. De projecten 7 en 8 worden inhoudelijk aan elkaar gekoppeld zodat er een twee trimester durend project ontstaat. Daarmee krijgen de studenten de tijd om zich in de problematiek binnen het brede kennisgebied van het architectonisch-technisch ontwerpen te verdiepen. In project 7 wordt de projectopgave door de docenten geformuleerd. Vervolgens wordt studenten in project 8 gevraagd zich in een deelaspect van hun project 7 te verdiepen. Hier kan het gaan om het verder ontwerpen, ontwikkelen, materialiseren, detailleren of berekenen van een significant architectonisch-technisch deelaspect. Ook kan een significant architectonisch-technisch thema dat inherent is aan het eigen ontwerp theoretisch, beschouwend en analyserend nader worden onderzocht.

Belangrijk is dat studenten geacht worden in het project 8 zelfstandig een onderwerp te verkennen en een probleemstelling te formuleren die dan ontwerpend, ontwikkelend en/of beschouwend nader wordt uitgewerkt. Het formuleren van dit thema is een essentieel onderdeel van de project 7 eindevaluatie.

 

Project 9:

Eind werkstuk Bachelor multdisciplinair project: groepswerk met studenten uit tenminste 2 profielen
 

terug

2. Techniek-Management

Het projectwerk van het profiel Techniek-Management wordt op de volgende manier gekarakteriseerd:

Leerdoel:

Het doel is een kritische en reflecterende houding te kweken met betrekking tot het leggen van verbanden tussen de betrokken technische kennisgebieden, nodig voor het ontwerp en de realisatie van bouwwerken. Daarmee wordt zowel het ontwerp van het bouwwerk in functionele en technische zin als de realisatie ervan in procesmatige zin bedoeld.

Met name gaat het om de volgende verbanden in het projectwerk aan de orde te stellen:

-   ontwerp en technisch concept (constructief, bouwfysisch, bouwtechnisch)

-   ontwerp en  materialisatie / maakbaarheid /productie

-   ontwerp en uitvoering / realisatie en regelgeving

     (met ontwerp wordt bedoeld functioneel ontwerp)

 

Project 4, 5 en 6

Het tweedejaars projectwerk vormt een gestuurd proces, waarin door middel van overzichtelijke en gestructureerde opdrachten basisvaardigheden in het technische ontwerpen worden ontwikkeld. Belangrijk is ook de rapportage en presentatie van de projecten.

 

Project 4

Ontwerp van een eenvoudig bouwwerk op een specifieke locatie waarin de technische kennisgebieden integraal aan de orde komen. Het ontwerp is gericht op de materialisatie en realisatie en probeert de verbanden zichtbaar te maken tussen de verschillende kennisgebieden.

 

Project 5

Het ontwerpen van een bouwwerk (met constructieve uitdaging) op basis van concepten. Het ontwerp is gericht op materialisatie en realisatie. Een kwantitatieve benadering van de constructie met behulp van rekenprogramma Matrix dient uitgevoerd te worden. Inzicht en toepassing wordt gevraagd van materialen, bouwwijzen en systemen om te komen tot een gedetailleerde uitwerking waarin draagstructuur en afbouw helder en gestructureerd zijn af te lezen. Inzicht in het bouwproces in noodzakelijk om realisatie en uitvoering mogelijk te maken.

 terug

Project 6

Herbestemming van een bestaand gebouw. De volgende onderwerpen worden ingezet: analyse van bestaande situatie, verbeteringsvoorstellen formuleren met betrekking tot nieuwe functie en huidige kwaliteitseisen, (her)ontwerp aanpassing en eventuele uitbreiding van het gebouw, bouwfysische berekeningen oude en nieuwe situatie.

Een planning van de ingreep en aard van de werkzaamheden geeft inzicht in het bouwproces.

Een gedetailleerde uitwerking completeert het geheel en geeft inzicht in de wijze “hoe is omgegaan met het bestaande gebouw” .

 

Structuur project 7 en 8

In het derde jaar worden de projecten 7 en 8 inhoudelijk aan elkaar gekoppeld zodat er een twee trimester durend project ontstaat. De reden hiervoor is aan studenten de tijd te geven zich in de problematiek binnen het brede kennisgebied van het technisch ontwerpen te verdiepen. Het project 7 is breed van opzet. Hierop aansluitend worden studenten in project 8 gevraagd zich in een deelaspect van hun project 7 te verdiepen. Hier kan het gaan om het verder ontwerpen, ontwikkelen, materialiseren, detailleren en berekenen van een siginificant technisch deelaspect.

Belangrijk is dat er in het project 8 zelfstandig en onder eigen verantwoording een onderwerp wordt verkend, en een probleemstelling wordt geformuleerd dat ontwerpend, ontwikkelend en/of beschouwend nader wordt uitgewerkt. Het formuleren van een onderwerp voor project 8 is een essentieel onderdeel van de eindevaluatie van project 7.

 

Project 9:

Eindwerkstuk bachelor multdisciplinair project: groepswerk met studenten  uit tenminste 2 profielen

 

terug

Conceptprogramma master

 

physics of the built environment

 

De fysica van de gebouwde omgeving

De fysica van de gebouwde omgeving betreft de fysische aspecten van de gebouwde ruimte én van gebouwconstructies en installaties. De fysische aspecten zijn licht, warmte, lucht, vocht en geluid.

 

De gebouwde ruimte

De gebouwde ruimte omvat zowel de door mensen gecreëerde buiten- als de binnenruimte. Het gaat dan om de gebruiksprestatie van de ruimte voor zover het de genoemde fysische aspecten betreft.

 

De gebouwconstructies

Onder gebouwconstructies verstaan we in het bijzonder de scheidingsconstructies. Het gaat dan enerzijds om de prestaties die de constructies leveren in de instandhouding van een gewenst fysisch binnenmilieu (en de hoeveelheid energie die daarmee gemoeid is) en anderzijds om fysische prestaties met betrekking tot de instandhouding van de constructies zelf. 

 

De installaties

Voor de instandhouding van het binnenmilieu worden doorgaans, naast bouwkundige middelen, ook installaties ingezet. Het ontwerpen van deze installaties behoort niet tot de fysica van de gebouwde omgeving. Wel behoort het tot de fysica van de gebouwde omgeving om de fysische prestaties ervan vast te stellen, een en ander in een juiste balans met de fysische prestaties van de scheidingsconstructies.

 terug

Het programma

 

De 4 modulen

In de 4 modulen van het masterprogramma wordt gelijkelijk aandacht besteed aan enerzijds de fysica van de ruimte en de fysica van scheidingsconstructies en anderzijds aan ontwerpen en onderzoeken (zie tabel 1).

 

 Tabel 1. Modulen van conceptprogramma master “physics of the built environment”

 

 

module

project

vakken

stoel

 

 

 

 

Fysica

van de con-structie

 

 

 

 

1

 

 

Onderzoekgericht

Meten in lab/in situ +

Gebruik simulatieprogram.

Aio-onderzoek/Winkel-project gerelateerd

 

 

· Warmte en vocht in         constructies        4,3 sp

· Constructiegeluid

                                1,4 sp

 

 

 

De Wit

 

2

 

 

Ontwerpgericht

Bouwdeelniveau

Gevel en/of dak

Berekenen/prototype/meten

 

 

 

· Duurzaamheidsasp

   bouwmaterialen    2,9 sp

· LCA-techniek duurz

   bouwen                 2,9 sp

 

 

 

Hendriks

 

 

 

 

Fysica van de ruimte

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Onderzoekgericht

Meten in lab/in situ +

Gebruik simulatieprogram.

Aio-onderzoek gerelateerd

 

 

· Verlichtingskunde

                                2,9 sp

· Zaalakoestiek

                                2,9 sp

 

 

 

De Wit

 

4

 

 

Ontwerpgericht

Gebouwniveau

Integr. gebouw/installatie

Multidisc. ontwerpteam

 

 

· Cap sel building perf

   simulation             2,9 sp

· Coaching mult disc

   design teams         2,9 sp

 

 

 

Rutten

 

Een ontwerpgericht module wordt voorafgegaan door een onderzoekgericht module. Een onderzoekgericht module is op theorie gericht, een ontwerpgericht module op toepassing. De vakken van de onderzoekgerichte modulen zijn verdiepende, aspectgerichte bouwfysicavakken. De vakken van de ontwerpgerichte betreffen grotendeels instrumentatie van het ontwerpproces.

 terug

Het afstudeerproject

Het afstudeerproject bestaat uit het verrichten van onderzoek of het maken van een ontwerp.

 

De projecten van de masteropleiding sluiten bij voorkeur aan bij de onderzoeksprogramma’s (http://sts.bwk.tue.nl/BPS/onderzoek/onderzoek.htm) van de capaciteitsgroep.

 

Aansluiting met de onderzoeksscholen

Aan het eind van het eerste jaar van de master heeft een student 2 trimesters onderzoek verricht. Het moet hem/haar dan duidelijk zijn of een toekomst in de wetenschap gewenst/mogelijk is. Voor hen die kiezen voor voortzetting van de studie in een onderzoekschool bestaat de mogelijkheid reeds in het laatste jaar van de master te beginnen met promotieonderzoek. Voor hen vervalt dus het 4de module en is er een afstudeerproject met een omvang van 3 trimesters dat tevens het eerste jaar van het promotieonderzoek is. Hiervoor dient per geval een verzoek bij de examencommissie ingediend te worden.

terug

Competentie leerstoelen BPS

Voor begeleiding van afstuderen competente leerstoelen/UHD-plaatsen van de capaciteitsgroep BPS

 

Hoogleraar/UHD                                 leerstoel/UHD-plaatsen

 

prof.dr.ir. S.H.A. Begemann                   Praktische verlichtingskunde

prof.dr.J.E.M.H van Bronswijk               Gezondheidstechniek voor het gebouw

prof.dr.ir. J. Carmeliet                             Bouwfysica/Binnenmilieu

prof.ir. E. Gerretsen                                 Constructiegeluid in gebouwen

prof.ir. N.A. Hendriks                             Materiaalkunde

prof.dr.ir. J.L.M. Hensen                         Prestatiegericht ontwerpen op het gebied van bouwfysica/binnenmilieu

prof.ir. P.G.S. Rutten                               Bouwfysica/ binnenmilieu

prof.ir. J.A. Wisse                                   Afbouwtechniek/ bouwfysica

prof.dr.ir. M.H. de Wit                            Stedebouwfysica + energiezuinig bouwen

prof.ir. W. Zeiler                                      Installaties

ir. F.E. Bakker                                        Binnenklimaat

dr.ir. H.J. Martin                                      Bouwfysica/ akoestiek

dr.ir. H.L. Schellen                                   Bouwfysica van Monumenten

dr.ir. H.M.G.J. Trum                                Bouwfysica/binnenmilieu

 

terug